ESPECIALIDADE DURACIÓN NIVEL DATA INICIO DATA REMATE HORARIO TEMARIO
ADGG0308 Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas
768 3 *Previsto para febreiro de 2019 *Previsto para setembro de 2019 Luns a venres de 09.00 a 14.00 horas
FICHA
ADGG0308 Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas 768 3 *Previsto para febreiro de 2019 *Previsto para setembro de 2019
Luns a venres de 15.30 a 20.30 horas
FICHA

*As datas de inicio, remate e horario están por determinar.

Cofinanciado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia e o Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

Os certificados de profesionalidade inclúen un módulo de prácticas non laborais en empresa.

Plazas dispoñibles

Máis información:

formacion@systemvilagarcia.com

986 50 21 03

NIVEL REQUISITOS ACCESO
1

Para o nivel 1, non se esixen  requisitos académicos nin profesionais, aínda que se han de posuír as habilidades de comunicación lingüística suficientes que permitan a aprendizaxe.

2

Para o nivel 2 débese cumprir algún dos seguintes requisitos:
Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria.
Certificado de profesionalidade de nivel 2.
Certificado de profesionalidade de nivel 1 da mesma familia e área profesional.
Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao medio ou ben superar as correspondentes probas de acceso reguladas polas administracións educativas.
Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos e/ou de 45 anos.
Ter as competencias chave necesarias, de acordo co recolleito no anexo IV do real decreto 34/2008, para cursar con aproveitamento a formación correspondente ao certificado de profesionalidade.

3 Para o nivel 3 débese cumprir algún dos seguintes requisitos:
Título de Bacharel.
Certificado de profesionalidade de nivel 3.
Certificado de profesionalidade de nivel 2 da mesma familia e área profesional.
Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao superior ou ben superar as correspondentes probas de acceso reguladas polas administracións educativas.
Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos e/ou de 45 anos.
Ter as competencias chave necesarias, de acordo co recolleito no anexo IV do real decreto 34/2008, para cursar con aproveitamento a formación correspondente ao certificado de  profesionalidade.